Vogelwaarnemingen "Beplanten terreinen RW 7"    
Soorten:  1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Dodaars X X   X              
Fuut         X X X X X   X
Aalscholver                   X X
Blauwe Reiger X X X X X X X X X X X
Knobbelzwaan   X X     X   X   X X
Bergeend X                    
Wintertaling X X                  
Wilde Eend X X X X X X X X X X X
Zomertaling   X                  
Slobeend   X X X X X       X  
Krooneend                      
Tafeleend     X X           X  
Witoogeend                      
Kuifeend X X X X X X X X   X X
Bruine Kiekendief               X      
Blauwe Kiekendief     X         X   X  
Sperwer         X   X X X X X
Buizerd           X          
Ruigpootbuizerd       X              
Torenvalk X X X X X X X X X X X
Boomvalk   X X X X     X X   X
Patrijs X X X X X X X X X X X
Fazant   X X X X X X X X X X
Waterral   X                  
Waterhoen X X X X X X X X X X X
Meerkoet X X X X X X X X X X X
Scholekster X X X X X X X     X X
Kluut   X X                
Bontbekplevier X                    
Kievit X X X X X X X X   X X
Watersnip   X X X X X X X X X X
Houtsnip     X X X X X X X   X
Grutto X X X X           X  
Wulp X X X X              
Tureluur X   X                
Kokmeeuw X X X X X X X X X X X
Stormmeeuw       X              
Zilvermeeuw   X       X X X X X X
Visdief                   X  
Houtduif X X X X X X X X X X X
Koekoek X         X X X X X X
Ransuil     X   X X X X X X X
Velduil X     X              
Gr. Bonte Specht     X X   X X X   X X
Veldleeuwerik X X X X       X X    
Graspieper   X X X X   X X X    
Gele kwikstaart   X X                
Witte Kwikstaart   X X                
Winterkoning               X X X X
Roodborst           X   X X   X
Paapje X                    
Tapuit   X X                
Merel X   X X X X X X X X X
Kramsvogel X X X X X X X X X X  
Zanglijster X X X     X X X X   X
Koperwiek   X X X X X X X X    
Rietzanger       X X   X X X X X
Kleine Karekiet   X     X           X
Spotvogel         X         X X
Tjiftjaf           X X X X X X
Fitis   X X X X X X X X X X
Goudhaantje               X X X X
Bonte vliegenvanger   X                  
Pimpelmees X X X X X X X X X X X
Koolmees X X X X X X X X X X X
Boomkruiper     X X X X X X X   X
Vlaamse Gaai           X X X X X X
Ekster X X X X X X X X X X X
Kauw   X X X   X X     X X
Zwarte Kraai X X X X X X X X X X X
Bonte Kraai     X                
Spreeuw X X X X X X X X X X X
Huismus X X X X X X X X   X X
Ringmus   X X X           X  
Vink X X       X X X X X X
Keep                     X
Groenling                   X X
Putter     X X X X X X X X X
Sijs                 X X X
Kneu   X       X       X X
Frater     X                
Rietgors X X X X X X X X X X X
Soorten per jaar: 33 46 48 42 36 42 40 46 40 48 49
Verschillende soorten: 80